TIẾP THU CHÍNH TRỊ HÈ 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên  gắn với nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 của cán bộ, giáo viên. Tập thể cán bộ, giáo viên Trường TH Vĩnh Bình Bắc 3 cùng với các đơn vị Trường TH Thị Trấn 1; THCS Thị Trấn; TH Thị Trấn 2; Mẫu giáo Bình Minh tiếp thu các nội dung trọng tâm vào ngày 17 và buổi sáng ngày 18 tại hội trường Trường THCS Thị Trấn.

          Báo cáo viên: Ông Ths Võ Thanh Xuân; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận (báo cáo viên Tỉnh ủy Kiên Giang). Triển khai các nội dung:

 – Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hàng Trung ương khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

– Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội -giải pháp phòng chống trong giai đoạn hiện nay.

– Tình hình quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019 tác động đến Việt Nam và tình hình kinh tế-xã hội trong nước, của tỉnh và địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019.

– Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Ông Ths Võ Thanh Xuân; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận

Ông Ths Võ Thanh Xuân; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận

Vào buổi chiều cùng ngày, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của 5 Trường được lắng nghe, tiếp thu nội dung về: Giá trị lý luận và thực tiễn 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành giáo dục và đào tạo thực hiện di chúc của Người trong giai đoạn hiện nay.

Về lĩnh vực của ngành được Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh; Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. Triển khai đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên 5 trường về: Tình hình phát triển giáo dục-đào tạo của tỉnh, địa phương năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020; những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh; Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh; Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận

          Với sự truyền đạt rõ ràng, súc tích của báo cáo viên cùng với tinh thần nghiêm túc, tiếp thu của cán bộ, giáo viên, nhân viên 5 trường đã góp phần cho buổi tập huấn hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo về nội dung và chất lượng.

Qua buổi học tập chính trị hè năm 2019 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường đã có thêm kiến thức cho bản thân và đã xác định được nhiệm vụ cần làm trong năm học 2019-2020. Từ đó thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả thật tốt.

                                                                                    Người viết: Nguyễn Văn Còn